top of page

TERMA & SYARAT

CATATAN PENTING: Sila baca & fahami semua Terma & Syarat yang dinyatakan di sini sebelum mengklik butang setuju di bawah

DEFINISI: -

Alat: Pembersih Air / Pembersih Udara / Bidet / Pelembut Air / Penapis Air Luar (POE) atau produk serupa lainnya yang dipasarkan dengan nama merek COWAY, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Coway: Coway (Malaysia) Sdn. Bhd., Dan termasuk penggantinya dan pemegang hak yang dibenarkan.

Pelanggan: Orang atau organisasi yang membeli atau menyewa Perkakas.

Perjanjian: Borang Pesanan Jualan ini yang mungkin diubah atau ditambah oleh Coway dari semasa ke semasa.

Tempoh Sewa Minimum: Tempoh kewajiban sewa minimum dari Peralatan yang bervariasi dari 3 hingga 7 tahun, atau lebih, bergantung pada promosi masing-masing untuk Alat yang dipilih oleh Pelanggan.

Tempoh Lanjutan *: Tempoh sewaan Perpanjangan Perkakas setelah tamatnya Tempoh Sewa Minimum yang berbeza dari 0 hingga 2 tahun, atau lebih, bergantung pada promosi masing-masing untuk Alat yang dipilih oleh Pelanggan.

* Berlaku untuk Penyewaan Peralatan sahaja.

TAFSIRAN: -

A. Kata-kata yang menunjukkan orang semula jadi merangkumi mana-mana badan atau orang, korporat atau diperbadankan; dan penggunaan mana-mana jantina merangkumi jantina yang lain.

B. Kata "termasuk" atau "termasuk" akan dianggap diikuti dengan "tetapi tidak terbatas pada" sama ada diikuti oleh frasa atau kata-kata seperti import atau tidak.

Pelanggan bersetuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan pembelian atau penyewaan, mengikut mana-mana, dari Alat seperti yang dinyatakan di sini.
UMUM

Ketentuan dalam bahagian ini (UMUM) berlaku untuk kedua-dua BAHAGIAN A (SYARAT-SYARAT YANG BERLAKU UNTUK PEMBELIAN LUAR BIASA) dan BAHAGIAN B (SYARAT-SYARAT YANG BERLAKU UNTUK SEWA).

 1. Coway berhak untuk menerima atau menolak sebarang pesanan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Pelanggan. Perjanjian ini akan berkuatkuasa dan mengikat Pelanggan pada tarikh Perkakas dipasang ("Tarikh Pemasangan").

 2. Coway boleh menjual atau menyerahkan sama ada sepenuhnya atau dengan cara keselamatan mana-mana atau semua hak Coway di bawah Perjanjian ini kepada pihak ketiga, dan Pelanggan bersetuju untuk melakukan semua perkara yang diperlukan untuk memberi kesan kepada penjualan atau penyerahan hak tersebut.

 3. Maklumat Peribadi / Data Peribadi

  1. Penyataan privasi Coway yang boleh didapati di http://www.coway.com.my/privacy-notice ("Pernyataan Privasi") merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

  2. Pelanggan mengakui bahawa Pelanggan telah membaca dan memahami Pernyataan Privasi dan setuju untuk memproses data peribadi Pelanggan seperti yang dinyatakan di dalamnya. Coway boleh menggunakan usaha yang wajar untuk membawa perubahan ketara pada Pernyataan Privasi ke perhatian Pelanggan.

  3. Pelanggan memberi kuasa kepada Coway, pada bila-bila masa, untuk mengungkapkan data peribadinya kepada pihak ketiga mana pun yang dilantik oleh Coway untuk melakukan perkhidmatan seperti yang dipertimbangkan di bawah Perjanjian ini.

  4. Pelanggan juga memberi kuasa kepada Coway, kapan saja dan dari semasa ke semasa untuk memproses (termasuk mengakses, memperoleh, mengesahkan dan / atau menggunakan) setiap data atau maklumat dari sumber apa pun (termasuk agensi rujukan kredit, agensi pelaporan kredit ("CRA") sebagai ditakrifkan dalam Akta Pelaporan Kredit 2010, Bank Negara Malaysia, mana-mana biro kredit dan / atau Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) dan pihak berkuasa yang berkenaan) untuk tujuan menilai kedudukan kredit Pelanggan, sebagaimana yang dianggap pantas oleh Coway sehubungan dengan Coway Perjanjian ini. Pada masa yang sama, Pelanggan juga memberikan persetujuan kepada CTOS Data System Sdn Bhd, CRA yang ditunjuk Coway, untuk mengungkapkan maklumat kreditnya kepada Coway untuk tujuan menentukan kedudukan kredit Pelanggan.

 4. Pemasangan

  1. Coway atau jurutekniknya yang dilantik hendaklah memasang Peralatan di premis Pelanggan tanpa sebarang bayaran tambahan. Walau bagaimanapun, Coway akan memberitahu Pelanggan jika pam penguat diperlukan (iaitu tekanan air rendah), di mana kos untuk pam penggalak dan pemasangannya akan ditanggung secara berasingan oleh Pelanggan.

  2. Coway hanya akan memasang Alat selepas:

   1. semua pembayaran yang berkaitan dibuat oleh Pelanggan kepada Coway;

   2. Coway telah mengesahkan kedudukan kredit Pelanggan dan maklumat lain yang diberikan oleh Pelanggan; dan

   3. Coway telah mengesahkan kesesuaian premis / lokasi yang dicadangkan untuk pemasangan Peralatan.

 5. Bayaran balik

  Semua bayaran pendahuluan yang dibuat oleh Pelanggan terhadap Perjanjian ini termasuk bayaran pemprosesan sewa (“RPF”) dan bayaran sewa bulanan pendahuluan, jika ada, akan dikembalikan dengan syarat bahawa pesanan dibatalkan oleh Pelanggan secara bertulis, sebelum pemasangan Alat. Setelah menerima permintaan tersebut, Coway akan memproses pembayaran balik seperti berikut:

  Kaedah Pembayaran Pelanggan Kaedah Bayaran Balik kepada Pelanggan Waktu Pengembalian Wang (Hari Perniagaan)

  Tunai / ChequePindahan Dalam Talian14

  Ceria30

  Kad Debit / Kredit Debit / Kad Kredit30

 6. Jaminan

  1. Tempoh jaminan untuk Alat ini bermula pada Tarikh Pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk pembelian langsung dan sepanjang Tempoh Penyewaan (seperti yang ditentukan dalam Klausa 2 dari Bahagian B di bawah) untuk penyewaan Alat, sebagaimana yang berlaku ("Tempoh Jaminan") dan melindungi kecacatan pada Alat kerana pengerjaan dan bahan yang salah, tertakluk kepada pengecualian yang dijelaskan dalam Klausa 6C ("Jaminan") di bawah.

  2. Waranti merangkumi alat ganti percuma sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Coway, perkhidmatan penyelenggaraan berjadual dan, tertakluk kepada Klausa 8B di bawah, pemasangan semula Alat secara percuma (terhad sekali setahun) dalam Tempoh Jaminan.

  3. Perkara berikut secara jelas dikecualikan dari Waranti:

   1. Kerosakan yang disebabkan oleh kilat, banjir, kebakaran, tindakan Tuhan atau sebab lain di luar kawalan Coway;

   2. Kecacatan atau kerosakan yang timbul dari kecuaian Pelanggan atau pihak ketiga;

   3. Pengubahsuaian apa-apa jenis pada Alat untuk sebarang sebab;

   4. Salah guna; penggunaan yang tidak betul; penyalahgunaan; operasi Perkakas yang tidak betul;

   5. Kekurangan penyelenggaraan Rutin atau pencegahan yang betul dari Alat;

   6. Pembaikan yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga yang tidak dilantik oleh Coway;

   7. Kerosakan kerana penggunaan penapis, bahagian atau aksesori pihak ketiga;

   8. Kerosakan disebabkan oleh penempatan semula, penyingkiran atau pemasangan semula Alat yang tidak dibenarkan oleh Coway;

   9. Haus dan lusuh biasa.

  4. Pelanggan akan bertanggungjawab dan akan mengganti rugi Coway atas segala kerosakan pada Alat akibat daripada tindakan yang dipertimbangkan di bawah perenggan (ii) - (viii) Fasal 6C.

  5. Coway berhak untuk membaiki atau mengganti Perkakas atau bahagiannya mengikut budi bicara mutlaknya sekiranya terdapat kecacatan pada Alat selama Tempoh Jaminan. Hak tersebut merangkumi keputusan untuk menukar saringan Peralatan. Apabila penggantian Alat atau mana-mana bahagiannya ("Alat Tua"), Alat Lama akan menjadi hak milik Coway.

 7. Perkhidmatan Penyelenggaraan

  1. Coway akan menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan berjadual untuk Peralatan ("Perkhidmatan Penyelenggaraan") sesuai dengan kebijakan penyelenggaraannya saat ini. Coway berhak untuk membebankan Pelanggan secara berasingan untuk kos perkhidmatan penyelenggaraan tambahan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Coway, di mana, misalnya, hal yang sama disebabkan oleh penggunaan Peralatan yang tidak betul atau penggunaan penapis, bahagian atau aksesori pihak ketiga.

  2. Pelanggan mesti membenarkan Coway untuk melakukan Perkhidmatan Penyelenggaraan berkala mengikut polisi penyelenggaraannya. Penangguhan yang kerap oleh Pelanggan akan dianggap sebagai melanggar Perjanjian ini.

  3. Sekiranya Pelanggan meminta agar Perkhidmatan Penyelenggaraan yang dijadualkan dibatalkan, Coway tidak akan bertanggungjawab sama sekali atas segala kerugian atau kerosakan yang timbul daripada pembatalan tersebut. Tidak ada Perkhidmatan Penyelenggaraan tambahan sebagai pengganti Perkhidmatan Penyelenggaraan yang dibatalkan. Sebagai tambahan dari yang disebutkan di atas, jika Pelanggan meminta Layanan Penyelenggaraan untuk dua (2) atau lebih Peralatan untuk berada pada jadwal yang sama, tanggal berakhirnya Perkhidmatan Penyelenggaraan untuk semua Peralatan akan dianggap sama dan tidak ada Layanan Penyelenggaraan tambahan yang akan disediakan.

  4. Coway berhak mutlak untuk tidak menjalankan Perkhidmatan Penyelenggaraan jika Pelanggan memindahkan Peralatan ke lokasi baru tanpa persetujuan bertulis sebelumnya, yang merangkumi kejadian di mana Pelanggan memindahkan Peralatan ke lokasi di luar Malaysia atau 'off-road' / ' blok kawasan ', seperti yang ditentukan oleh Coway.

 8. Penempatan Semula Perkakas

  1. Sekiranya Pelanggan berhasrat untuk memindahkan Alat, Pelanggan harus memberitahu Coway tentang lokasi barunya sebelum penempatan semula. Sebarang penempatan semula Alat hendaklah tertakluk kepada persetujuan bertulis Coway terlebih dahulu (yang tidak akan ditahan secara tidak munasabah). Demi kejelasan, Coway mempunyai kebijaksanaan mutlak untuk menolak sebarang permintaan penempatan semula jika Pelanggan berhasrat untuk memindahkan Alat ke lokasi di luar Malaysia atau 'kawasan luar jalan / blok', seperti yang ditentukan oleh Coway.

  2. Semua kos yang ditanggung untuk penempatan semula tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan. Tanpa menjejaskan yang disebutkan di atas, Coway berhak untuk mengenakan caj buruh untuk setiap permintaan untuk membongkar dan / atau memasang kembali Alat jika Pelanggan membuat permintaan tersebut lebih dari sekali dalam satu tahun kalender (kecuali untuk POE, yang akan dikenakan tenaga kerja dikenakan walaupun dalam permintaan pertama).

  3. Sebarang kerosakan pada Alat yang berlaku semasa penempatan semula akan dikecualikan di bawah Jaminan.

 9. Penghentian Perkakas

  Sekiranya Coway berhasrat untuk menghentikan penjualan atau penyewaan Alat, Coway dapat menggunakan usaha yang wajar secara komersial untuk memberitahu Pelanggan mengenai penghentian tersebut. Coway akan berusaha untuk menyediakan Perkhidmatan Penyelenggaraan untuk Alat yang dihentikan berdasarkan usaha yang terbaik, untuk jangka masa yang munasabah selepas itu. Dalam apa jua keadaan, Coway akan terus menyediakan Perkhidmatan Penyelenggaraan sehingga berakhirnya Tempoh Penyewaan atau keanggotaan Perkhidmatan Penyelenggaraan, sebagaimana mestinya, seperti yang dilanggan oleh Pelanggan sebelum penghentian tersebut. Walau apa pun yang disebutkan di atas, Coway tidak akan mempunyai kewajiban, atau kewajiban sehubungan dengan kegagalan, untuk menyediakan Perkhidmatan Penyelenggaraan tersebut dan Pelanggan tidak akan berhak untuk menuntut kerosakan atau pampasan dari Coway yang sama.

 10. Force Majeure

  Coway akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajipannya di bawah Perjanjian ini, sehingga prestasi tersebut dapat dicegah dengan cara memaksa termasuk tindakan Tuhan, tindakan keganasan, pematuhan terhadap peraturan, hukum atau perintah pemerintah, perang, tindakan perang (sama ada perang diisytiharkan atau tidak), mogok kerja atau penguncian, kekecohan awam, wabak, pandemi, kegagalan atau kegagalan kemudahan awam, pemusnahan kemudahan atau bahan pengeluaran akibat kebakaran, gempa bumi, banjir atau seperti malapetaka.

 11. Tanggungjawab

  Tidak ada tanggungjawab apa pun yang akan dilampirkan kepada Coway sama ada dalam kontrak atau dalam siksaan kerana kehilangan, kecederaan atau kerosakan yang diakibatkan oleh sebab-sebab kecacatan pada Alat sama ada kecacatan tersebut tidak ada atau kelihatan semasa pemeriksaan; dan Coway tidak akan bertanggungjawab untuk mengganti rugi Pelanggan berkenaan dengan sebarang tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga atas kerugian, kecederaan atau kerosakan tersebut.

 12. Pelbagai

  1. Pelanggan akan memberitahu Coway secara bertulis mengenai sebarang perubahan pada maklumat peribadi Pelanggan (alamat, maklumat hubungan, dll.) Secepat mungkin. Coway tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh Pelanggan sebagai akibat daripada permasalahan yang timbul kerana Pelanggan tidak mematuhi perkara di atas.

  2. Coway berhak untuk meminta dokumen sokongan tambahan untuk tujuan pengesahan; dan hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap Pelanggan jika ada informasi / dokumen yang diberikan oleh Pelanggan palsu / dipalsukan.

  3. Coway berhak mutlak untuk membuat keputusan akhir mengenai sebarang pertikaian yang timbul dari Perjanjian ini.

  4. Perjanjian ini akan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian bertulis dan lisan sebelumnya. Dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pelanggan tidak akan bergantung pada janji, perwakilan atau pernyataan yang tidak termaktub di sini. Wakil Coway tidak berhak untuk membuat penyelesaian atau perjanjian khusus dengan Pelanggan selain dari yang dinyatakan di sini.

  5. Perjanjian ini akan diatur oleh undang-undang Malaysia.

BAHAGIAN A: SYARAT-SYARAT YANG BERLAKU UNTUK PEMBELIAN LUAR BIASA

Terma dan syarat dalam Bahagian A ini hanya berlaku apabila Peralatan dibeli secara langsung oleh Pelanggan.

  1. Syarat Pembayaran

   1. Pembayaran satu kali dari harga belian untuk Peralatan akan dilakukan oleh Pelanggan kepada Coway melalui kad kredit / debit atau kaedah lain yang disetujui oleh Coway, semasa pelaksanaan Perjanjian ini. Bayaran separa tidak diterima.

   2. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Klausa 5 ketentuan Umum di atas, pembayaran yang dibuat tidak dapat dikembalikan, dipindah milik atau ditukar dengan promosi atau perkhidmatan lain.

  2. Tempoh Perkhidmatan Penyelenggaraan

   1. Coway akan menyediakan Perkhidmatan Penyelenggaraan untuk Peralatan selama satu tahun (1) dari Tarikh Pemasangan ("Tempoh Permulaan").

   2. Setelah berakhirnya Periode Permulaan, Pelanggan dapat melakukan perjanjian terpisah dengan Coway for Maintenance Services untuk jangka waktu minimum satu (1) tahun lagi.

BAHAGIAN B: SYARAT YANG BERLAKU UNTUK SEWA PEMOHON

Terma dan syarat dalam Bahagian B ini hanya berlaku jika Peralatan disewa oleh Pelanggan.

   1. Yuran Pemprosesan

    Pelanggan akan membayar RPF untuk tujuan pemprosesan dalaman. Setelah Coway menyelesaikan penilaian kreditnya kepada Pelanggan, RPF akan ditolak dari kad debit / kredit atau akaun bank Pelanggan, mana yang berkenaan.

   2. Tempoh Sewa

    Tempoh sewaan akan bermula pada hari pertama bulan setelah Tarikh Pemasangan (“Tarikh Permulaan Sewa”) dan berterusan sepanjang Tempoh Sewa Minimum selepas itu secara automatik akan diperbaharui untuk Tempoh Lanjutan, kecuali ditamatkan oleh Pelanggan setelah tamat tempoh Tempoh Sewa Minimum dengan notis bertulis kepada Coway. Tempoh Sewa Minimum dan Tempoh Lanjutan secara kolektif disebut sebagai "Tempoh Sewa".

   3. Tempoh Perkhidmatan Penyelenggaraan

    Tertakluk kepada Klausa 7 dari ketentuan Umum dan Klausa 6 di bawah ini, Coway akan menyediakan Perkhidmatan Penyelenggaraan untuk Peralatan sepanjang Masa Sewa Minimum atau Tempoh Sewa, mengikut mana-mana yang berkenaan.

   4. Bayaran Sewa Bulanan

    1. Pelanggan akan membayar yuran sewa bulanan dengan debit langsung / debit automatik kad kredit / debit atau akaun bank Pelanggan atau kaedah pembayaran lain seperti yang disetujui oleh Coway dari semasa ke semasa. Pelanggan akan, setelah menandatangani Perjanjian ini, melengkapkan dan melaksanakan borang kebenaran pembayaran yang relevan seperti yang dilampirkan di sini.

    2. Sekiranya Pelanggan memilih untuk membayar melalui kaedah yang tidak dijelaskan dalam Klausa 4A di atas, Coway berhak untuk mengenakan biaya pengendalian kepada Pelanggan sebanyak RM10.00 sebulan (“Yuran Pengendalian Koleksi Sewa”), untuk setiap bulan pembayaran dilakukan melalui kaedah.

    3. Coway juga berhak untuk mengenakan Yuran Pengendalian Koleksi Sewa dalam kes di mana ia gagal mendapatkan pembayaran dari Pelanggan melalui debit langsung / debit automatik selama dua (2) bulan berturut-turut dan di mana tidak ada pembayaran awal bayaran sewa oleh Pelanggan . Yuran Pengendalian Koleksi Sewa akan dikenakan setiap bulan bermula dari bulan setelah bulan kedua berturut-turut di mana Pelanggan gagal membuat pembayaran melalui debit langsung / debit automatik.

    4. Pelanggan akan memberitahu Coway secara bertulis secepat mungkin mengenai sebarang perubahan pada butiran akaun banknya yang mungkin mempengaruhi pengumpulan atau pemotongan pembayaran, untuk mengelakkan gangguan dalam penyediaan Perkhidmatan Penyelenggaraan.

    5. Sekiranya Coway tidak menerima bayaran sewa bulanan penuh dari Pelanggan kerana baki yang tidak mencukupi dalam akaun bank Pelanggan pada tarikh pembayaran perlu dibayar, Coway berhak untuk mendapatkan sejumlah wang yang mencukupi dari akaun bank Pelanggan untuk memenuhi sebarang jumlah tertunggak yang disebabkan oleh Coway di kemudian hari. Mungkin ada lebih dari satu percubaan untuk mengenakan kad kredit / debit dan akaun bank Pelanggan untuk memastikan bahawa bayaran sewa bulanan disebabkan oleh Coway dibayar sepenuhnya.

    6. Coway berhak untuk menaikkan bayaran sewa bulanan untuk mengambil kira sebarang kenaikan kos operasi berkenaan dengan Peralatan termasuk kenaikan biaya tenaga kerja, bahan atau pengangkutan.

   5. Pengebilan

    1. Terlepas dari Tarikh Permulaan Penyewaan atau tarikh luput atau penamatan Tempoh Sewa Minimum atau Tempoh Sewaan, mengikut mana-mana, yuran sewa bulanan akan dikenakan sepenuhnya pada bulan kalendar dari bulan setelah Tarikh Pemasangan sehingga bulan di mana, Perjanjian ini berakhir atau ditamatkan sebagaimana yang dinyatakan di sini.

    2. Pelanggan akan membayar setiap bayaran sewa bulanan dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh invois masing-masing. Sekiranya penamatan Perjanjian ini sama ada oleh Coway atau Pelanggan, semua wang yang harus dibayar kepada Coway akan jatuh tempo dan perlu dibayar segera.

    3. Segala pertikaian mengenai penagihan mesti disampaikan oleh Pelanggan kepada Coway secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh kegagalan invois yang relevan yang mana, faktur tersebut dianggap tepat. Walaupun terdapat perselisihan mengenai jumlah dalam faktur, Pelanggan akan segera membayar jumlah tertunggak yang tidak dipertikaikan.

    4. Coway berhak untuk menukar mod penagihan dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan.

    5.  

   6. Tidak Membayar Sewa

    Coway berhak untuk menangguhkan penyediaan Perkhidmatan Penyelenggaraan sekiranya Pelanggan gagal membayar yuran sewa bulanan untuk jangka masa berterusan tiga (3) bulan atau lebih. Coway berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali semua bayaran sewa yang belum dijelaskan oleh Pelanggan, termasuk menyenaraikan Pelanggan dengan CRA, melibatkan agensi pengumpulan dan / atau memulakan prosiding undang-undang, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:

    <% - jadual di sini -%>

    Bulan tunggakanTindak

    2SMS untuk mengingatkan Pelanggan

    3Hantar Surat Peringatan kepada Pelanggan

    3Suspend Maintenance Services dari bulan ke 4 dan seterusnya

    4Letakkan akaun ke agensi pengumpulan

    6Perolehi semula Perkakas

    Pelanggan 6List dengan CRA

   7. Pemilikan Alat

    Peralatan yang disewa kepada Pelanggan tetap menjadi milik Coway sepanjang Tempoh Sewa Minimum atau Tempoh Sewaan, mengikut mana-mana yang berkenaan. Tertakluk kepada Klausa 6 dari ketentuan Umum di atas, Pelanggan tidak boleh, dan dalam keadaan apa pun, berusaha, membongkar, memperbaiki, melakukan kerja-kerja penyelenggaraan atau mengganti mana-mana bahagian Alat atau mendapatkan pihak ketiga selain Coway untuk melakukan hal yang sama. Coway tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh Pelanggan dalam kejadian di atas.

   8. Tiada Pemindahan, Penyewaan, Penjualan Semula atau Penyewaan Alat

    Pelanggan tidak akan berusaha untuk memindahkan, menyewakan, menjual kembali atau menyewa Perkakas kepada pihak ketiga sepanjang Tempoh Penyewaan Minimum atau Tempoh Penyewaan, mengikut mana yang berlaku. Kehilangan Alat atau percubaan untuk memindahkan, menyewakan atau menjual kembali Alat ini merupakan pelanggaran Perjanjian ini yang memerlukan tindakan undang-undang.

   9. Penamatan Perjanjian ini

    1. Pelanggan tidak akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Tempoh Sewa Minimum, jika tidak, Pelanggan akan bertanggungjawab untuk membayar denda yang ditetapkan dalam Klausa 10A di bawah. Penamatan hanya akan berkuat kuasa apabila Peralatan dikembalikan ke Coway dalam keadaan baik. Sekiranya Perkakas tidak dikembalikan ke Coway, Perjanjian ini akan terus berkuatkuasa dan Pelanggan bertanggungjawab untuk membayar yuran sewa bulanan sepenuhnya sehingga berakhirnya Tempoh Sewa Minimum atau Tempoh Sewaan, seperti mana yang berlaku.

    2. Coway berhak mutlak untuk mengakhiri Perjanjian ini pada bila-bila masa semasa Tempoh Sewa Minimum atau Tempoh Sewa, mengikut mana-mana, dengan memberi notis tujuh (7) hari kepada Pelanggan, dan mengambil Peralatan dalam keadaan berikut: -

     1. keadaan persekitaran yang buruk, penggunaan Alat yang tidak normal, pemindahan dan / atau penyewaan Peralatan, pengubahsuaian Alat yang tidak sah; atau

     2. bayaran sewa bulanan telah tertunggak selama tiga (3) bulan berturut-turut atau lebih; atau

     3. pelanggaran syarat lain Perjanjian ini oleh Pelanggan.

    3. Walau apa pun Klausa 9B sebelumnya, Coway berhak mutlak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan apa pun dan mengambil Alat ini, pada bila-bila masa semasa Tempoh Sewa Minimum atau Tempoh Sewa, mengikut mana-mana, dengan memberikan empat belas (14) hari 'notis kepada Pelanggan.

   10. Penamatan Awal

    1. Sekiranya Pelanggan mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Tempoh Sewa Minimum, Pelanggan dianggap melanggar dan bertanggung jawab membayar denda penamatan awal berjumlah lima puluh persen (50%) dari jumlah bayaran sewa bulanan untuk baki Tempoh Sewa Minimum yang dikira berdasarkan bulan kalendar.

    2. Sebagai tambahan kepada perkara di atas, Pelanggan tidak akan dibenarkan untuk membuat perjanjian lain mengenai syarat sewa dengan Coway untuk jangka masa tiga (3) bulan setelah penamatan awal tersebut.

   11. Bayaran Kehilangan Peralatan

    Sekiranya Perkakas tidak dapat ditempatkan atau mengalami kerosakan yang tidak dapat diperbaiki, Pelanggan akan bertanggungjawab untuk membayar denda (“Appliance Loss Fee”) yang dikira seperti berikut: - Appliance Loss Fee = (Harga Appliance x 90%) - [(Harga Appliance / 60 bulan)] x Jumlah Bayaran Bayaran Sewa Bulanan]

   12. Pilihan Pelanggan Setelah Tamat Tempoh Sewaan

    Setelah pembayaran yuran sewa bulanan penuh dan segera secara berterusan sepanjang Tempoh Penyewaan, Pelanggan boleh memilih salah satu daripada yang berikut:

    1. Kembalikan Alat ke Coway dan buat perjanjian baru untuk penyewaan Alat lain ("Alat Baru") dengan syarat bahawa Alat Baru berada dalam kategori produk yang sama. Demi kejelasan, dalam keadaan seperti itu, Pelanggan harus membayar yuran sewa bulanan yang baru sesuai dengan perjanjian baru; atau

    2. Kirimkan permohonannya untuk pemindahan hak milik di mana, Coway, mengikut budi bicara mutlaknya, dapat memindahkan hak milik atau pemilikan Alat kepada Pelanggan, dan Pelanggan dapat, tertakluk kepada Klausa 9 ketentuan Umum, atas pilihannya, melaksanakan perjanjian dengan Coway untuk Perkhidmatan Penyelenggaraan sahaja.


KONTRAK INI TERHADAP TEMPOH PENYELESAIAN SEPULUH HARI PULUH KERJA
(Pemasangan hanya akan dilakukan selepas tempoh berhenti kerja kecuali pelanggan bersetuju untuk mengetepikan klausa ini)

Penafian: Ini adalah untuk memberitahu Pelanggan bahawa Coway tidak bekerjasama dengan mana-mana platform membeli-belah dalam talian pihak ketiga untuk mempromosikan atau menjual Alat atau Coway tidak menjual Alat melalui rangkaian runcit pihak ketiga. Coway tidak menyokong atau menerima tanggungjawab untuk kandungan platform pihak ketiga tersebut atau untuk Peralatan yang ditawarkan melalui platform dalam talian pihak ketiga atau rangkaian runcit.

bottom of page